Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostepności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zespół Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony zss.bip.powiatkrapkowicki.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016.11.18

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.07.07

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
 • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),

Wyłączenia:

 • Treści od innych podmiotów.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2021.03.18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Zespołu Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Krapkowicach.

„Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki”.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Izbicki, adres poczty elektronicznej: m.izbicki@powiatkrapkowicki.pl. lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: zss.sekretariat@powiatkrapkowicki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 77 4661 417. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się przy ulicy Kościelnej, do którego prowadzą schody z obustronnymi poręczami. Brak podjazdu dla niepełnosprawnych ruchowo oraz brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące umieszczonych przy wejściu.
 2. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych.
 3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są ;pracownicy obsługi.
 4. W budynku na poziomach: -1, parter, 1 piętro, znajdują się korytarze. Budynek nie posiada windy.
 5. Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana do osób niepełnosprawnych.
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 8. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. W szkole jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 10. Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

PDFRAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTEPNOŚCI - 2021 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH.pdf (107,31KB)
PDFRAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTEPNOŚCI - 2021 Szkoła Podstawowa Specjalna w Krapkowicach.pdf (104,12KB)
PDFRAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTEPNOŚCI - 2021 SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY.pdf (104,29KB)